Jammer genoeg verzendt Little Big Change niet meer sinds 29 december 2023. U vindt meer informatie in onze FAQ.
  • Home/
  • Algemene Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Aanvaarding en wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") beschrijven het wettelijk kader voor toegang tot en gebruik van de website www.little-big-change.com (de "Website") die eigendom is van en wordt beheerd door het bedrijf Ontex BV, met als ondernemingsnummer 0419.457.296, met maatschappelijke zetel te Genthof 5, 9255 Buggenhout, België (' Ontex” of 'wij').

Toegang tot en gebruik van de Website zijn afhankelijk van uw aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u de Website bezoekt, die op elk moment door Ontex kunnen worden gewijzigd. In dit opzicht gaat u, door de Website te bezoeken en te gebruiken, ermee akkoord automatisch gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden alsook de wijzigingen die van kracht werden op het moment van uw toegang tot of gebruik van de Website en u accepteert dat een dergelijke aanvaarding dezelfde rechtskracht heeft als een uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding. Als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, mag u de Website niet openen of gebruiken.

Lees aandachtig de Gebruiksvoorwaarden, evenals het Privacybeleid voordat u de Website gebruikt. We raden u aan de Gebruiksvoorwaarden elke keer dat u de Website bezoekt te lezen.

Toegang tot de Website - Inhoud van de Website

Onder voorbehoud van gebruik in volledige overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden, verlenen wij u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepbaar recht op toegang tot en gebruik van de inhoud van de Website (de "Inhoud") met als enig doel om de Website te gebruiken in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden. Alle andere rechten zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Ontex behoudt zich het recht voor om op elk moment toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de Inhoud aan te brengen, de toegang tot de Website (tijdelijk of permanent) te blokkeren of de Website stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving met het oog op het onderhouden en/of aanbrengen van verbeteringen en/of wijzigingen aan de Website.

U erkent dat u de Website enkel kunt gebruiken als uw apparatuur is verbonden met internet. De verbindings- of toegangskosten die u in rekening wordt gebracht voor het gebruik van de Website zijn onderworpen aan de voorwaarden die zijn overeengekomen met uw internetprovider of uw mobiele netwerkoperator. U bent zich bewust van de risico's die inherent zijn aan het gebruik van internet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de risico's van onbeschikbaarheid van de Website, niet-vertrouwelijkheid of verlies van integriteit van de verzonden gegevens, mogelijke virusaanvallen, enz. Ontex stelt alles in het werk om virussen van de Website uit te sluiten, maar kan hun volledige afwezigheid echter niet garanderen of aansprakelijk worden gesteld in dit verband. We raden u aan alle passende stappen te ondernemen voordat u de Website gebruikt en/of informatie van de Website downloadt.

Als u besluit om u op de Website te registreren, stemt u ermee in om uw wachtwoord, informatie met betrekking tot uw account en uw toegang tot de Website niet aan derden mee te delen. Het account is persoonlijk en er kan slechts één account per fysieke persoon worden aangemaakt. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en accountgegevens. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd onder uw wachtwoord, account of naar aanleiding van uw toegang tot de Website.

Gebruik van de Website

U mag de Website niet openen of gebruiken op een manier die Ontex accounts, computersystemen of netwerken zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of compromitteren. Het is niet toegestaan om te proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot Ontex accounts, computersystemen of netwerken. U mag geen robots (webcrawlers), scraping-programma's of andere geautomatiseerde middelen gebruiken om toegang te krijgen tot de Website of enige Ontex accounts, computersystemen of netwerken. U mag de Website of de inhoud niet openen, downloaden, gebruiken of exporteren in strijd met exportvoorschriften of -wetten of in strijd met andere toepasselijke voorschriften of wetten.

U zult niet (en zult geen derde partij machtigen) om, zonder beperking, (i) de gehele of een deel van de Website en/of de Inhoud te wijzigen, reproduceren, vertegenwoordigen, aanpassen en/of vertalen; (ii) de gehele of een deel van de Website extraheren; of (iii) de Inhoud op een site, media of netwerk plaatsen en/of gebruiken.

In het geval dat er van u verwacht wordt om inhoud op de Website te plaatsen (inclusief maar niet beperkt tot meningen over de producten of diensten geleverd door Ontex) (de "Publicatie(s)"), garandeert u (i) dat u beschikt over alle noodzakelijke licenties, rechten, toestemmingen en autorisaties om Ontex te gebruiken en te machtigen om alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten die van toepassing zijn op de Publicaties te gebruiken, en (ii) dat u de schriftelijke toestemming hebt verkregen van alle identificeerbare fysieke personen, voor elke Publicatie, om de naam en afbeelding te gebruiken van dergelijke personen die in een dergelijke Publicatie voorkomen.

U stemt ermee in geen Publicaties te plaatsen die onwettig, immoreel, obsceen, lasterlijk, bedreigend, pornografisch, pedofiel, revisionistisch (het bestaan ​​van de Holocaust ontkennen), intimiderend, hatelijk, racistisch, beledigend, aanzettend tot politiek geweld, racistisch of xenofoob zijn, een dwingende wet of regel schenden of anderszins ongepast zijn. Door Publicaties op de site te publiceren, verleent u Ontex het recht om alle of een deel van de Publicaties gratis te gebruiken, te reproduceren en te vertegenwoordigen voor de hele wereld, op alle media, voor de wettelijke duur van de bescherming van de rechten van het intellectuele eigendom van deze Publicaties, voor de behoeften en promotie van de Website, in het bijzonder voor reclame- of commerciële doeleinden.

Aankopen van producten op de Website

Aankopen van producten op de Website zijn onderworpen aan de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website en zijn Inhoud, samen met alle auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, ontwerpen, afbeeldingen, databases, informatie, gegevens, tekst, geluiden, foto's en grafische afbeeldingen, en alle broncode, software en andere inhoud zijn eigendom van Ontex of zijn licentiegevers en worden beschermd door nationale en internationale intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten en naburige rechten, rechten op databanken, modellen, handelsmerken en handelsnamen, octrooien, enz. U stemt ermee in het logo of de merken van Ontex op geen enkele manier weer te geven of te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Toegang tot en gebruik van de Website en/of de Inhoud mag niet worden opgevat als het verlenen van een licentie voor één van deze intellectuele eigendomsrechten. We behouden ons alle rechten voor op de Website en de Inhoud die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend.

U mag de Website en de Inhoud ervan enkel gebruiken in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden.

Als u Inhoud van de Website of materiaal gebruikt dat eigendom is van of in licentie is gegeven door Ontex zonder de toestemming van Ontex of op een manier die niet is toegestaan ​​volgens de Gebruiksvoorwaarden, kunt u onze intellectuele eigendomsrechten schenden of de intellectuele eigendomsrechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten en naburige rechten, databankrechten, ontwerpen en modellen, handelsmerken en merknamen, octrooien en andere rechten. In een dergelijk geval behouden wij ons het recht voor om uw toegang tot de Website automatisch te beëindigen en alle maatregelen te nemen die wij passend achten om de schending van intellectuele eigendomsrechten te voorkomen, op te schorten of schadevergoeding te verkrijgen. Er worden geen andere rechten van welke aard dan ook in licentie gegeven, toegewezen of anderszins overgedragen aan personen die toegang hebben tot de Website en/of de Inhoud gebruiken.

Links naar websites en diensten van derden

De Website bevat hyperlinks naar websites die door derden worden beheerd en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen zijn bedoeld ter informatie. Deze websites en de informatie op deze sites worden niet beheerd of gecontroleerd door Ontex.

Voor zover we geen controle hebben over dergelijke diensten, erkent u en stemt u ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor (i) de beschikbaarheid, inhoud, nauwkeurigheid, kwaliteit, advertenties, producten, deze externe diensten en alle andere elementen die beschikbaar zijn op deze diensten of beschikbaar zijn via deze diensten, (ii) de bescherming van persoonsgegevens of andere praktijken van deze websites.

Duur en beëindiging

Zolang u de Website gebruikt, zijn de Gebruiksvoorwaarden tussen u en ons van toepassing.

In het geval dat we van mening zijn dat uw gebruik van de Website onwettig en/of ongeautoriseerd is en/of in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden, behouden wij ons voor het recht om elke procedure, in het bijzonder gerechtelijke procedures, te ondernemen die wij nodig achten en om uw toegang tot de Website automatisch te beëindigen.

Verantwoordelijkheid

De gegevens die op de Website worden gecommuniceerd, in het bijzonder met betrekking tot de marketingactiviteiten of de financiële gegevens van Ontex en/of haar geaffilieerde ondernemingen, worden ter informatie verstrekt en vormen geen verbintenis van Ontex en/of haar geaffilieerde ondernemingen.

Het gebruik van de Website en alle beslissingen die worden genomen op basis van de gegevens en/of informatie van deze Website vallen onder uw enige en exclusieve verantwoordelijkheid.

Algemeen

De Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen de voorwaarden van enige andere communicatie en/of reclame met betrekking tot de Website.

Indien een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank of autoriteit onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, heeft de ongeldigheid van deze bepaling geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden die van kracht blijven.

Niet-nakoming van een partij van enig recht of bepaling van de Gebruiksvoorwaarden, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

U stemt ermee in om Ontex en zijn vertegenwoordigers, functionarissen, werknemers, onderaannemers en agenten schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van alle claims, acties, rechtszaken en alle schade, kosten die voortvloeien uit een schending door u van de Gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht – Geschillenbeslechting

De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Franse recht.

In geval van een geschil dient de Klant eerst een schriftelijke klacht indienen bij de klantenservice van Ontex om deze in der minne op te lossen.

Als u er niet in slaagt het geschil met Ontex rechtstreeks op te lossen, kunt u kosteloos een beroep doen op een ombudsman voor consumenten om het geschil tussen u en Ontex in der minne te schikken door contact op te nemen met de geschillencommissie https://www.degeschillencommissie.nl/.

U kunt ook gebruikmaken van de online dienst voor geschillenbeslechting die wordt aangeboden door de Europese Commissie in overeenstemming met artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013. Dit platform is toegankelijk via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Elk geschil in verband met de sluiting, geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van de Gebruiksvoorwaarden zal worden onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken (i) van de plaats waar Ontex gevestigd is; of (ii) de plaats waar u gevestigd bent; of (iii) de plaats van levering van de dienst van toegang tot de Website.