Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene voorwaarden (de 'Algemene voorwaarden') zijn van toepassing op elke verkoop van producten (de 'Producten') op de Website die toegankelijk is via https://www.little-big-change.com (de 'Website'), tussen Ontex BV, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als ondernemingsnummer 0419.457.296, met maatschappelijke zetel Genthof 5, 9255 Buggenhout, België en elke koper/consument die ten minste 18 jaar oud is, wettelijk bevoegd en woonachtig of Belgisch grondgebied (de ‘Klant’). 

1.2 Elke bestelling die door de Klant op de Website wordt geplaatst, impliceert de aanvaarding van de prijzen en de algemene voorwaarden in de versie die van kracht is op het ogenblik van het sluiten van het contract.

1.3 Ontex behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar via een link die toegankelijk is op elke pagina van de Website.

1.4 Bij vragen of klachten met betrekking tot de Website, de Producten of de algemene voorwaarden, heeft de Klant de mogelijkheid om contact op te nemen met onze klantenservice (de 'Klantenservice van Ontex '): 
- per e-mail : Eine Anfrage senden
- per post op het volgende adres: Little Big Change, Ontex BV, Genthof 5, 9255 Buggenhout, België.

2. Producteigenschappen - Een persoonlijk account aanmaken - Bestellen

2.1 Producteigenschappen

2.1.1  De producten die te koop worden aangeboden, zijn beschreven in de productbeschrijvingen op de productpagina's die toegankelijk zijn op de Website.

2.1.2  De foto's van de op de Website gepubliceerde Producten zijn indicatief en binden Ontex niet contractueel. Hoewel Ontex alles in het werk heeft gesteld om te zorgen dat de kleuren nauwkeurig worden weergegeven, kan Ontex niet garanderen dat de weergave via het apparaat van de Klant, een nauwkeurige weergave is van de kleur van de Producten. De bestelde Producten kunnen enigszins afwijken van de getoonde afbeeldingen.

2.2 Een persoonlijk account aanmaken

2.2.1  De Klant kan aanbiedingen en Producten van Ontex op de Website raadplegen en online bestellingen plaatsen. Het creëren van een persoonlijk account op de Website is vereist om bestellingen op de Website te kunnen plaatsen.

2.2.2  Om een persoonlijk account aan te maken op de Website, moet de Klant op de link 'Nog geen account? Registreer u hier' klikken en de volgende informatie invoeren: Voornaam, Achternaam, E-mail, Wachtwoord, Bevestig wachtwoord

2.2.3  Ontex zal de Klant een e-mail sturen naar het door de Klant opgegeven e-mailadres om de aanmaak van zijn persoonlijke account te bevestigen.

2.3 Abonnement kiezen - Bestellen - Contract

2.3.1  Wanneer de Klant op de Website een contract met Ontex wenst te sluiten voor de verkoop van Producten, worden meerdere abonnementen aangeboden aan de Klant, die verschillen in de gewenste bezorgfrequentie van de Producten en de hoeveelheid geleverde Producten bij elke bezorging.

2.3.2  Uit de door Ontex aangeboden producten en maten kiest de Klant een product en een maat. Deze maat komt overeen met de door de Klant gewenste maat op de datum van de eerste bezorging van het geselecteerde product.

2.3.3  Zodra de maat van het Product is gekozen, heeft de Klant de mogelijkheid om de bezorgfrequentie van de Producten te kiezen, d.w.z. om de drie (3), vier (4), vijf (5) of zes (6) weken. Op basis van de door de Klant gekozen bezorgfrequentie bepaalt Ontex de hoeveelheid Producten per bezorging die wordt weergegeven op de bestelpagina van de Klant. De Klant heeft de mogelijkheid om de hoeveelheid Producten te aan te passen binnen de door Ontex gestelde limieten. De Klant kan het abonnement waarvoor deze zich heeft aangemeld, ook beëindigen binnen de voorwaarden die in het onderstaande artikel ('Opzegging') worden beschreven.

2.3.4  De prijs die overeenstemt met het abonnement wordt aangepast op basis van de wijzigingen die de Klant heeft doorgevoerd in de bezorgfrequentie en/of de hoeveelheid Producten.

2.3.5  De betalingsvoorwaarden staan beschreven in het onderstaande artikel ('Prijzen en betaling').

2.3.6  De Klant kan wijzigingen of annuleringen van een bezorging doorvoeren tot vijf (5) kalenderdagen voor de gekozen bezorgdatum. Daarna wordt de bezorging als definitief beschouwd en kan deze niet meer worden gewijzigd of geannuleerd.

2.3.7  Het abonnement wordt door de Klant aangevraagd op het moment dat hij op de bestelknop klikt, na controle van de inhoud van het winkelmandje en de totale prijs van de bestelling en na kennisname en aanvaarding van de Algemene Voorwaarden. De Klant wordt op de hoogte gebracht van de algemene voorwaarden door middel van een link op de bevestigingspagina van het winkelmandje, en hij/zij bevestigt dit door het vakje 'Ik heb de algemene voorwaarden gelezen' aan te vinken op het bevestigingsformulier van het winkelmandje.

2.3.8  Het contract wordt gesloten tussen de Klant en Ontex wanneer de Klant een e-mail van Ontex ontvangt ter bevestiging van het abonnement. Indien Ontex niet in staat is om een contract te bevestigen, in het bijzonder omdat een product niet op voorraad is of niet meer beschikbaar is, zal Ontex de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte stellen van het feit dat het contract niet is gesloten. Als de Klant al heeft betaald, zal Ontex het volledige bedrag zo snel mogelijk terugbetalen aan de Klant.

2.3.9  De overeenkomst tussen de Klant en Ontex is een contract van onbepaalde duur dat aanleiding geeft tot de bezorging van de Producten volgens de door de Klant gekozen frequentie. De Klant kan het met Ontex gesloten contract opzeggen of beëindigen onder de voorwaarden die in het onderstaande artikel ('Opzeggen - Beëindigen') worden beschreven.

2.3.10 Ontex behoudt zich het recht voor om een abonnement, bestellingen of leveringen te weigeren of te annuleren in de volgende gevallen:

  • bij ernstig vermoeden van kwade trouw of bij opzet tot oplichting (bijvoorbeeld om korting te krijgen);
  • bij een vermoeden van herhaald (rechts) misbruik of fraude door een Cliënt;
  • in geval van mededeling van foutieve, verdachte of incorrecte gegevens;
  • als Ontex constateert dat een persoon meerdere keren fictieve gegevens heeft verstrekt;

3. Prijzen en betaling

3.1  De prijs van de Producten is aangegeven in euro's (EUR) en is inclusief BTW. Indien van toepassing worden de bezorgkosten vóór het sluiten van het contract aan de Klant meegedeeld.

3.2  Ontex neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om te zorgen dat de prijzen van de Producten correct zijn wanneer ze in het systeem worden gecodeerd en op de Website worden vermeld. De Website bevat echter een groot aantal Producten en het is mogelijk dat, ondanks de redelijke inspanningen van Ontex, de prijzen van sommige Producten op de Website onjuist zijn op het moment dat de Klant zijn bestelling plaatst. Als Ontex een fout ontdekt in de prijs van de Producten die de Klant heeft besteld, informeert Ontex de Klant per e-mail of telefoon over deze fout en geeft Ontex hem/haar de keuze tussen voortzetting van de aankoop van het Product tegen de juiste prijs of opzegging van zijn abonnement. Ontex schort de verwerking van de abonnementsaanvraag van de Klant op tot hij de instructies van de Klant heeft ontvangen. Als Ontex niet in staat is om contact op te nemen met de Klant via de contactgegevens die de Klant bij zijn abonnementsaanvraag heeft opgegeven, zal Ontex de abonnementsaanvraag als geannuleerd beschouwen en de Klant daar schriftelijk van op de hoogte stellen.

3.3  De Klant moet de aangegeven prijs betalen op het moment van bevestiging van zijn abonnementsaanvraag. Betaling gebeurt met de creditcard die op de betaalpagina aan het eind van het bestelproces wordt aangegeven.

3.4  De eerste vervaldatum van het abonnement, zoals vermeld in de abonnementsgegevens en opnieuw vermeld op de betaalpagina, moet volledig door de Klant zijn betaald op het moment van de bevestiging van zijn abonnementsaanvraag. Ontex verzend de eerste bezorging van de Producten pas naar de Klant na ontvangst van het volledige bedrag dat overeenkomt met de eerste abonnementsperiode.

3.5  Wat betreft de latere vervaldagen die horen bij de door de Klant gekozen betaaltermijnen van het abonnement, aanvaardt de Klant dat het bij het afsluiten van het contract vastgestelde bedrag, automatisch en periodiek mag worden afgeschreven via de bij de bestelling aangegeven betaalmethode. Als zodanig verbindt de Klant zich ertoe om tijdens de duur van het abonnement een up-to-date en geldig betaalmiddel aan te houden. Het betaalmiddel van de Klant zal twee (2) dagen voor de geplande bezorgdatum worden gedebiteerd. Voorafgaand aan elke periodieke verzending wordt door Ontex een e-mail verstuurd aan de Klant ter bevestiging van de verzending.

3. 6 De bij inschrijving ingevoerde bankgegevens worden automatisch geregistreerd voor de betaling van toekomstige bestellingen. De bankgegevens zijn gecodeerd en alle betalingen zijn 100% beveiligd.”

4. Leveringsvoorwaarden

4.1  Voor de toepassing van dit artikel ('Leveringsvoorwaarden') verwijst 'Ontex' naar Ontex BV en/of een door Ontex BV aangewezen vervoerder.

4.2  Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, worden de Producten geleverd op het adres dat bij het sluiten van het Contract is opgegeven. Ontex levert de Producten op het Belgische vasteland.

4.3  De op de Website aangegeven levertijden zijn de gebruikelijke gemiddelde duur van verwerking, verzending en bezorging. Deze worden slechts ter informatie vermeld. De bestelde Producten worden zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen dertig (30) dagen geleverd na de ontvangstdatum van de bevestigingsmail van Ontex overeenkomstig de algemene voorwaarden. Bij gebreke hieraan mag de Klant het contract opzeggen onder de voorwaarden van het wetboek economisch recht.

4.4  De Klant moet de door Ontex geleverde Producten op de aangegeven tijd en plaats in ontvangst nemen en de leveringsbon ondertekenen voor ontvangst. Ontex bezorgt de Producten alleen op de begane grond van het gebouw van de Klant.

4.5  Als de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij niet aanwezig is op het overeengekomen bezorgadres om de Producten in ontvangst te nemen, laat Ontex een kennisgeving achter voor de Klant met vermelding waar de Producten kunnen worden opgehaald. In dat geval moet de Klant contact opnemen met Ontex om een nieuwe bezorgdatum af te spreken.

4.6 Alle zichtbare gebreken van de Producten en/of aanpassingen aan de buitenverpakking, moeten op de leveringsbon worden vermeld en binnen een termijn van maximaal twee (2) werkdagen worden gemeld bij de klantenservice van Ontex, met een gedetailleerde omschrijving van de gebreken. Zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke wettelijke garanties, impliceert het feit dat de Klant de geleverde Producten uitpakt, dat hij de geleverde Producten heeft aanvaard.

4.7  Het risico op verlies en slijtage van de Producten en het eigendom van de Producten, gaat op het moment van bezorging over op de Klant.

5. Herroepingsrecht bij verkoop

5.1  De Klant beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om Ontex mee te delen dat deze het met Ontex gesloten contract wil opzeggen zonder dat hij deze beslissing hoeft te rechtvaardigen. De Klant erkent uitdrukkelijk dat het herroepingsrecht niet van toepassing is in de volgende gevallen:  
- de geleverde Producten zijn op maat gemaakt volgens de specificaties van de Klant of duidelijk gepersonaliseerd; of  
- de geleverde Producten verslechteren snel of hebben een beperkte houdbaarheid; of 
- de Producten zijn na bezorging door de consument geopend en kunnen om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet worden geretourneerd.

5.2  Bij een koopcontract voor Producten gaat de herroepingstermijn in op de dag van ontvangst van de Producten door de Klant of een derde anders dan de door hem aangewezen vervoerder. In elk van de onderstaande situaties is de ontvangstdatum van de Producten:  
- wanneer de Klant meerdere afzonderlijk te leveren Producten bestelt in één bestelling, de dag waarop de Klant of een door hem aangewezen derde anders dan de vervoerder, het laatste Product fysiek in ontvangst neemt;  
- wanneer de bezorging van een Product uit meerdere zendingen of onderdelen bestaat, de dag waarop de Klant of een door hem aangewezen derde anders dan de vervoerder is, de laatste zending of een deel daarvan fysiek in ontvangst neemt;  
- wanneer het contract betrekking heeft op de regelmatige bezorging van Producten gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de Klant of een door hem aangewezen derde anders dan de vervoerder, het eerste Product fysiek in ontvangst neemt.

5.3  Vóór het verstrijken van de herroepingstermijn moet de Klant de Klantenservice van Ontex per email op de hoogte brengen van zijn wens om het contract met Ontex op te zeggen en de Producten terug te sturen, door middel van een ondubbelzinnige verklaring of het standaardformulier voor herroeping in de Bijlage bij de algemene voorwaarden, met vermelding van het nummer van de betrokken bezorging, de Producten waar het om gaat en het aantal.

5.4  Als de Klant gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, zal Ontex alle van de Klant ontvangen betalingen terugbetalen, met inbegrip van de bezorgkosten (met uitzondering van bijkomende kosten die verband houden met de keuze van de Klant voor een andere wijze van bezorgen dan de standaardbezorging zoals door Ontex op de Website geïdentificeerd), zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst door Ontex van de herroepingsverklaring van de Klant. De terugbetaling zal door Ontex worden uitgevoerd via dezelfde betaalmethode als de Klant heeft gebruikt bij het sluiten van het contract op de Website, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de partijen. Ontex behoudt zich het recht voor om de terugbetaling uit te stellen tot Ontex de geretourneerde Producten heeft ontvangen, of tot de Klant het bewijs van verzending van de Producten heeft overlegd. De Klant moet de Producten onmiddellijk of uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop de Klant Ontex op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van het contract, terugsturen of bij Ontex bezorgen.

5.5  De kosten van het retourneren van de Producten zijn voor rekening van de Klant.

6. Beëindiging van het contract  

6.1  De Klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn abonnement voor onbepaalde tijd op te zeggen.

6.2 De Klant moet Ontex ten minste vijf (5) dagen vóór de volgende geplande bezorgdatum op de hoogte brengen van zijn wens om het abonnement op te zeggen.

6.3  Om zijn abonnement op te zeggen, moet de Klant inloggen op zijn persoonlijk account dat toegankelijk is op de Website via het tabblad 'Mijn abonnementen', een abonnement selecteren en vervolgens op de knop 'Wijzigen' klikken om de annuleringsoptie te selecteren.

7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1  Ontex streeft ernaar om Producten van onberispelijke kwaliteit te leveren.

7.2  Ontex is aansprakelijk voor gebreken in de conformiteit van het product met het contract (de Belgische consumentenwet) en verborgen gebreken onder de voorwaarden zoals voorzien in het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

Wanneer het gaat om de wettelijke garantie van conformiteit: 
   - heeft de Klant een termijn van twee jaar vanaf de bezorging van het product om te handelen;  
   - heeft de Klant de keuze tussen reparatie of vervanging van het Product, op voorwaarde dat de keuze van de Klant geen kosten met zich meebrengt die duidelijk niet in verhouding staan tot de andere keuze in termen van de waarde van het Product of de omvang van het gebrek;  
   - is de Klant gedurende de vierentwintig (24) maanden na de levering van het Product, vrijgesteld van het aantonen van bewijs van non-conformiteit van het Product.

Bovendien is de wettelijke garantie van conformiteit van toepassing ongeacht de commerciële garantie. Ontex verstrekt geen commerciële garantie naast de wettelijke garantie.

De Klant kan beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken van het gekochte goed toe te passen in de zin van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval heeft de Klant de keuze tussen het annuleren van de verkoop of een lagere verkoopprijs overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek.

 

8. Intellectueel Eigendom

8.1  De Klant erkent dat Ontex de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Producten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de intellectuele of industriële eigendomsrechten die verband houden met het productieproces, de samenstelling of de technische kenmerken van de Producten, alsmede de naam, het merk en het logo waaronder de Producten worden verkocht.

9. Persoonlijke gegevens

9.1  Om een persoonlijk account aan te maken en Producten op de Website te bestellen, moet de Klant gedetailleerde gegevens verstrekken die in het artikel hierboven ('Een persoonlijk account aanmaken') worden beschreven.

9.2  De Klant verbindt zich ertoe correcte gegevens te verstrekken en er in het bijzonder voor te zorgen dat het door hem verstrekte e-mailadres toegankelijk is, en vooral ook dat er geen problemen ontstaan bij de ontvangst van e-mails in geval van het overdragen, opheffen of overbelasten van het e-mailadres. Ontex kan de Klant ook om gegevens vragen die cruciaal zijn voor Ontex bij de verwerking van zijn/haar bestelling, de facturatie en reclame voor de Producten.

9.3  De door de Klant verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het 'Privacybeleid' van Ontex dat hier kan worden geraadpleegd: https://www.little-big-change.com/be-nl/privacybeleid/. Het Privacybeleid specificeert ook de rechten van de Klant met betrekking tot de gegevens die door Ontex worden verzameld en verwerkt.

9.4  Bovendien kan Ontex, wanneer de Klant de Website bezoekt, bepaalde informatie verzamelen en opslaan op zijn computer in de vorm van 'cookies', met name om de dienstverlening mogelijk te maken en de service te verbeteren.

9.5  De verschillende gebruikte cookies en de rechten van de Klant in dit verband, worden gespecificeerd in het 'Cookiebeleid' van Ontex dat hier toegankelijk is: https://www.little-big-change.com/be-nl/cookiebeleid/.

 

10. Opslag van contracten

10.1  In overeenstemming met de Belgische consumentenwet verbindt Ontex zich ertoe om gedurende een periode van tien (10) jaar de met de Klant gesloten contracten met een waarde van ten minste honderdtwintig euro (€ 120,-) te bewaren en te archiveren op alle dragers en om te allen tijde toegang daartoe te garanderen. Op dit recht van toegang kan een beroep worden gedaan door een email

11. Overmacht

11.1 Geen van de partijen is aansprakelijk voor enige vertraging of verzuim in de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van het contract als dit te wijten is aan het optreden van een geval van overmacht, zoals gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek.

11.2  De partij die zich op een overmachtsituatie beroept, moet de andere partij onmiddellijk daarvan op de hoogte stellen en alle redelijke maatregelen nemen om de overmachtsituatie te verhelpen.

11.3  Als de situatie van overmacht de uitvoering van het contract gedurende meer dan negentig (90) dagen verhindert, heeft elke partij het recht om het Contract van rechtswege op te zeggen, zonder dat deze de andere partij enige schadevergoeding verschuldigd is.

12. Cessie

12.1  Ontex kan het met de Klant gesloten contract of een deel ervan overdragen aan eender welke persoon, bedrijf of onderneming. Overdracht van het Contract door Ontex is in ieder geval niet van invloed op de omvang van de rechten van de Klant.

12.2  De Klant mag het contract of een deel ervan niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ontex.

13. Toepasselijk recht - Geschillenbeslechting

13.1  De algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

13.2  In geval van een geschil kan de Klant een schriftelijke klacht sturen naar de Klantenservice van Ontex om te proberen het geschil in goed overleg op te lossen.

13.3  Als de Klant zijn geschil met Ontex niet rechtstreeks kan oplossen, kan de Klant kosteloos een beroep doen op een ombudsman voor consumenten om het geschil tussen hem/haar en Ontex in der minne te schikken door contact op te nemen met de consumentenombudsdienst. https://consumentenombudsdienst.be/nl

13.4  De Klant kan in geval van een geschil ook gebruikmaken van de online dienst voor geschillenbeslechting die door de Europese Commissie wordt aangeboden in overeenstemming met artikel 14 van EU-verordening nr. 524/2013. Dit platform is beschikbaar via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

13.5  Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van de Algemene Voorwaarden, is onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken (i) van de plaats waar Ontex gevestigd is, of (ii) van de plaats waar de Klant gevestigd is, of (iii) van de plaats waar de Producten worden bezorgd.

 

Bijlage  : Standaardformulier voor herroeping (formulier alleen invullen en terugsturen als u zich uit het contract wilt terugtrekken)

Ter attentie van: Ontex BV, Genthof 5, 9255 Buggenhout, België

Ik/wij (*) deelt/delen u hierbij mee (*) dat ik/wij (*) het contract voor de verkoop van het (de) volgende product(en) opzeggen (*):  
Bestelnummer: 
Besteldatum : 
Naam van de Klant : 
Volledig adres van de Klant 
Straat : 
Postcode : 
Woonplats : 
Handtekening van de Klant Datum van ondertekening

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Kopen in :
België
Taal :
Kiezen